Ochrana osobných údajov

Osobné údaje

Spoločnosť Airport Driver („spoločnosť“), vykonáva prepravu osôb pre široké spektrum zákazníkov v Európe. Z dôvodov zabezpečenia riadneho poskytovania svojich služieb a výkonu ďalších sprievodných aktivít je spoločnosť nútená v nevyhnutnej miere zhromažďovať, získavať a spracúvať osobné údaje svojich zákazníkov.

Keďže poskytovanie osobných údajov je pre zákazníkov osobitne citlivé, je zabezpečenie ochrany osobných údajov jedným z prvoradých záujmov spoločnosti. Procesu zhromažďovania, získavania a spracúvania osobných údajov sa v spoločnosti prikladá vysoká miera zodpovednosti a starostlivosti.

Spoločnosť zhromažďuje, získava a spracúva osobné údaje najmä na účely vykonávania nasledujúcich činností alebo v súvislosti s nimi:

Osobnými údajmi sa pre účely zabezpečenia poskytovania služieb spoločnosti a organizovania sprievodných akcií rozumejú najmä meno a priezvisko zákazníka, príp. účastníka, jeho poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo. Osoba vykonávajúca rezerváciu je povinná poskytnúť spoločnosti všetky osobné údaje označené spoločnosťou ako povinné.

Spoločnosť zhromažďuje, získava a spracováva vyššie uvedené osobné údaje v rozsahu podľa konkrétneho účelu spracovania.

Rezervácia prepravy

Osobné údaje uvedené vyššie, poskytnuté pri rezervácii prepravy umožňujú spracovanie žiadosti zákazníka za účelom zabezpečenia riadnej a včasnej prepravy zákazníka do cieľovej destinácie.

Takto poskytnuté údaje sa tiež použijú v prípade potreby kontaktovania zákazníka z dôvodu zmien v jeho rezervácii alebo v súvislosti so zmenami v preprave, o ktorej poskytnutie má zákazník záujem, a ktorú si objednal.

Súťaže, hry, reklamné akcie

Ak má zákazník záujem zúčastniť sa na súťažiach, hrách alebo reklamných akciách spoločnosti, je potrebné, aby poskytol spoločnosti svoje osobné údaje za účelom prevádzkovania súťaže, vyhodnotenia výsledkov a prípadného kontaktovania víťazov.

Účasť na súťažiach, hrách a reklamných akciách je dobrovoľná a tiež znamená, že získané osobné údaje účastníkov budú zaradené do databázového systému spoločnosti. Zaradenie do databázového systému spoločnosti umožní účastníkom bezplatné získavanie informácií o najnovších akciách, destináciách a iných aktivitách spoločnosti prostredníctvom e-mailu.

Účastníci majú možnosť kedykoľvek požiadať o vyradenie z databázy spoločnosti takisto prostredníctvom e-mailu.

Cookies

Cookies sú zostatkové informácie uložené v pamäti počítača užívateľa a umožňujú spoločnosti identifikovať užívateľa tak, aby užívateľ nemusel svoje osobné údaje pri rezervácii prepravy vždy opätovne zadávať. Tieto sa automaticky zobrazia na obrazovke počítača užívateľa. Užívateľ si môže nastaviť počítač tak, aby cookies do pamäte počítača ukladané neboli.

Sťažnosti a reklamácie

Pri vybavovaní sťažností a reklamácií je nevyhnutné poskytnúť spoločnosti okrem osobných údajov uvedených v úvode aj ďalšie dodatočné údaje, ako napr. číslo účtu, názov banky, v ktorej má sťažovateľ otvorený účet a pod.

Zhromažďovanie, získavanie a spracúvanie osobných údajov

Spoločnosť zhromažďuje a získava osobné údaje výlučne na základe priamej telefonickej alebo osobnej komunikácie so zákazníkom alebo prostredníctvom počítačového systému s využitím internetovej stránky zákazníkom. Osobné údaje zákazníkov sa zaznamenávajú výlučne počítačovou formou a uchovávajú v počítačovom databázovom systéme spoločnosti.

Ochrana osobných údajov a ich poskytovanie tretím osobám

Prístup k osobným údajom má iba obmedzený počet zamestnancov spoločnosti, z ktorých každý je viazaný povinnosťou mlčanlivosti. Osobné údaje zákazníkov spoločnosť poskytuje v nevyhnutnom rozsahu iba zmluvným partnerom a to výlučne za účelom zabezpečenia služieb poskytovaných spoločnosťou v súvislosti s prepravou osôb a tiež štátnym orgánom v prípade, že je na to povinná zmysle platných právnych predpisov. Spoločnosť je menovite v súlade so Smernicou č. 2004/82/EC implementovanou zákonom č.558/2005 Z. z. povinná na žiadosť policajného útvaru na hraničnom priechode poskytnúť v zákonnom rozsahu osobné údaje cestujúcich, ktorí sa prepravujú na územie SR cez vonkajšiu hranicu.

Spoločnosť osobné údaje nezverejňuje.

Súhlas

Využívaním služieb spoločnosti a účasťou na jej sprievodných akciách zákazník, príp. účastník súhlasí so zhromažďovaním, získavaním a spracúvaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným vyššie. V prípade, že sa zákazník rozhodne využiť služby spoločnosti alebo sa zúčastniť na jej sprievodných akciách, je povinný poskytnúť spoločnosti svoje osobné údaje pre účely a v rozsahu tu uvedenom.

Zákazník má v súvislosti s odovzdávaním a spracúvaním svojich osobných údajov práva vyplývajúce najmä zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES, L 281, 23.11.1995) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003).

Domov   |   Destinácie   |   Jazyk
Ochrana osobných údajov   |   © 2006-2024 Airport Driver