Ochrana osobních údajů

Osobní údaje

Společnost Airport Driver („společnost“), vykonává v Evropě přepravu osob pro široké spektrum zákazníků. Z důvodů zajištění řádného poskytování svých služeb a výkonu dalších souvisejících aktivit je společnost nucena v nezbytně nutné míře shromažďovat, získávat a zpracovávat osobní údaje svých zákazníků.

Protože poskytování osobních údajů je pro zákazníky zvlášť citlivé, je zabezpečení ochrany osobních údajů jedním z prvořadých zájmů společnosti. Procesu shromažďování, získávaní a zpracovávání osobních údajů se ve společnosti přikládá vysoká míra zodpovědnosti a starostlivosti.

Společnost shromažďuje, získává a zpracovává osobní údaje zejména pro účely vykonávání následujících činností nebo v souvislosti s nimi:

Za osobní údaje se pro účely zabezpečení poskytování služeb společnosti a organizování souvisejících akcí považují zejména jméno a příjmení zákazníka, případně účastníka, jeho poštovní a e-mailová adresa, telefonní číslo. Osoba provádějící rezervaci je povinna poskytnout společnosti všechny osobní údaje označené společností jako povinné.

Společnost shromažďuje, získává a zpracovává výše uvedené osobní údaje v rozsahu dle konkrétního účelu zpracování.

Rezervace přepravy

Osobní údaje uvedené výše, poskytnuté při rezervaci přepravy umožňují zpracovaní žádosti zákazníka za účelem zabezpečení řádné a včasné přepravy zákazníka do cílové destinace.

Takto poskytnuté údaje budou použité také v případě potřeby kontaktování zákazníka z důvodu změn v jeho rezervaci nebo v souvislosti se změnami v přepravě, o jejíž poskytnutí má zákazník zájem, a kterou si objednal.

Soutěže, hry, reklamní akce

Má-li zákazník zájem o účast v soutěžích, hrách nebo reklamních akcích společnosti, je nutné, aby poskytl společnosti své osobní údaje za účelem provozování soutěže, vyhodnocení výsledků a případného kontaktování vítězů.

Účast na soutěžích, hrách a reklamních akcích je dobrovolná, z čehož plyne, že získané osobní údaje účastníků budou zařazeny do databázového systému společnosti. Zařazení do databázového systému společnosti umožní účastníkům bezplatné získávaní informací o nejnovějších akcích, destinacích a jiných aktivitách společnosti prostřednictvím e-mailu.

Účastníci mají možnost kdykoliv požádat o vyřazení z databáze společnosti taktéž prostřednictvím e-mailu.

Cookies

Cookies jsou zůstatkové informace uložené v paměti počítače uživatele a umožňují společnosti identifikovat uživatele tak, aby uživatel nemusel svoje osobní údaje při rezervaci přepravy vždy opětovně zadávat. Tyto údaje se automaticky zobrazí na obrazovce počítače uživatele. Uživatel si může nastavit počítač tak, aby cookies do paměti počítače ukládány nebyly.

Stížnosti a reklamace

Při vyřizování stížností a reklamací je nezbytné poskytnout společnosti kromě osobních údajů uvedených v úvodu také další dodatečné údaje, jako například číslo účtu, název banky, ve které má stěžovatel otevřený účet a pod.

Shromažďování, získávání a zpracovávání osobních údajů

Společnost shromažďuje a získává osobní údaje výlučně na základě přímé telefonické nebo osobní komunikace se zákazníkem nebo prostřednictvím počítačového systému s využitím internetové stránky zákazníkem. Osobní údaje zákazníků se zaznamenávají výlučně počítačovou formou a uchovávají v počítačovém databázovém systému společnosti.

Ochrana osobních údajů a jejich poskytování třetím osobám

Přístup k osobním údajům má pouze omezený počet zaměstnanců společnosti, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Osobní údaje zákazníků poskytuje společnost v nezbytném rozsahu pouze smluvním partnerům a to výlučně za účelem zabezpečení služeb poskytovaných společností v souvislosti s přepravou osob a též státním orgánům ve smyslu platných právních předpisů. Společnost je v souladu se Směrnicí č. 2004/82/EC implementovanou zákonem č.558/2005 Z. z. povinna na žádost policejního útvaru na hraničním přechodu poskytnout v zákonném rozsahu osobní údaje cestujících, kteří se přepravují na území SR přes vnější hranici.

Společnost osobní údaje nezveřejňuje.

Souhlas

Využíváním služeb společnosti a účastí na jejich průvodních akcích zákazník, případně účastník souhlasí se shromažďováním, získáváním a zpracováním svých osobních údajů způsobem uvezeným výše. V případě, že se zákazník rozhodne využít služby společnosti nebo se zúčastnit jejich průvodních akcích, je povinnen poskytnout společnosti své osobní údaje pro účely a v rozsahu zde uvedeném.

Zákazník má v souvislosti s odevzdáváním a zpracováváním svých osobních údajů práva vyplývajících zejména ze zákona Národní rady Slovenské republiky č. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. října 1995 o ochraně jednotlivců při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (Ú. v. ES, L 281, 23.11.1995) ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. září 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003).

Domů   |   Destinace
Ochrana osobních údajů   |   © 2006-2024 Airport Driver